< späť na informácie o ochrane osobných údajov ľudskou rečou.

Právne formulky pre čitateľov:

Prevádzkovateľ e-shopu Slušnésprávanie

Vydavateľstvo Webotomy s.r.o.
Miletičova 78, 82109 Bratislava
IČO: 45457026, DIČ: 2023028480
Tatra banka – IBAN: SK30 1100 0000 0029 2083 5640

e-mail: knihaslusnespravanie@gmail.com
tel.: +421 948 616 060

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 64134/B

Základné ustanovenie

 1. Prevádzkovateľ e-shopu ww.slusnespravanie spracúva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.
 2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej fyzickej alebo právnickej osobe.

Zdroje spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia kúpnej zmluvy a spracovania elektronickej objednávky na internetovej stránke www.slusnespravanie.sk.

Účel spracovania osobných údajov

 1. Úspešné vybavenie elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo).
 2. Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.
 3. Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie kúplnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.
 4. Informovanie o novinkách po dobrovoľnom zapísaní e-mailovej adresy kupujúceho do newslettera.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ je povinný osobné údaje kupujúceho vymazať.

Príjemcovia osobných údajov

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho sú subdodávatelia prevádzkovateľa. Služby od týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúplnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

Subdodávateľmi prevádzkovateľa sú:

 • Websupport, s. r. o. (poskytovateľ hostingu)
 • Slovenská pošta, a. s. (doručovacia služba)
 • WordPress/Woocommers (systém e-shopu)
 • Google Analytics (analýza webových stránok)
 • Mailchimp (odosielanie newslettera)
 • Paypal (platobné procesy na strane sprostredkovateľa)
 • GoPay (platobné procesy na strane sprostredkovateľa)

Práva kupujúceho

Za podmienok stanovených v Zákone má kupujúci:

 1. právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa paragrafu 21 Zákona,
 2. právo na opravu osobných údajov podľa paragrafu 22 Zákona alebo obmedzenie spracovania podľa paragrafu 24 Zákona,
 3. právo na vymazanie osobných údajov podľa paragrafu 23 Zákona,
 4. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa paragrafu 27 Zákona,
 5. právo na prenesenie údajov podľa paragrafu 26 Zákona,
 6. právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mail prevádzkovateľa knihaslusnespravanie@gmail.com,
 7. právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk osobných údajov, najmä zabezpečenie prístupu k počítačom heslom, používaním antivírového programu a pravidelnou údržbou počítačov.

Čo sú súbory cookies?

 1. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania).
 2. Tieto súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom Google Analytics. Ide o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci/-čky tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.
 3. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.
 4. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním elektronickej objednávky na internetovej stránke www.slusnespravanie.sk potvrdzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 2. S týmito podmienkami súhlasí kupujúci zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.